Yazım Kuralları

Dergimizin bütün yazım kuralları https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasay/writing-rules sitesinden ayrıca ulaşılabilir

YAZIM KURALLARI
1. Başlık
Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.
2. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i
Yazı başlığının sağ altında olmalı, soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı. Yazarın unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi, Orcid numarası dipnotta belirtilmelidir. Orcid numarasını https://orcid.org/ linkinden kaydolarak alabilirsiniz.
3. Özet ve Anahtar Kelimeler
Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla üç yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla sekiz kelime-den oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.
4. Ana Metin
Makalelerin, IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft Word yazılım programı kullanılarak 40 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boş¬lukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 3 cm olmak üzere, 1,5 satır aralığıyla, iki yandan hizalı olmalıdır. Paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 6 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayfa numarası sayfanın alt ortasına verilmelidir. Makalede Times New Roman yazı karakterleri 12 punto kul¬lanılmalıdır. Paragraf başları 1 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Noktalama işaretleri kendile¬rinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kul-lanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” gibi başlıklar kullanıp kullanmama, çalışmanın türüne ve konunun gereğine bağlıdır. Fakat makalenin bir sonuç paragrafı bulunmalıdır. “Sonuç” araştırmanın amaç ve kap-samına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen husus-lara “sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Ara başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük ola-cak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır.
Alt başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapı-lacaktır.
Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içe-riğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, ay-rıca küçültmede ve basımda zorluk çıkarmaması için siyah mürekkeple, düzgün ve yeterli çizgi kalınlığında aydınger veya beyaz kâğıda çizilmelidir. Tablolar, “WORD” programındaki tablo komutuyla yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise “EXCEL” tabloları kullanılabilir. Gerektiğin-de açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında verilmelidir. Ayrıca şekiller için belirlenen kurallara uyulmalıdır. Şekil, tablo ve resimlerin on sayfayı aşmaması tercih edilir. Şekil, tablo ve resimler aynen basılabilecek nitelikte olmak şartıyla metin içindeki yerlerine yerleştirilmelidir.
Kaynak Gösterme (Atıflar): Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir. Ör-nek: (Ceylan 1990: 28)
Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, en eski ta¬rihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. Örnek: (Pehlivan 1990: 171; Ceylan 2008:15)
İki yazarlı kaynaklarda, araya tire işareti (-) konulur. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ikinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örnekler: (Günaşdı – Özgül 2015: 15), (Barutçu-Aydemir vd. 2005: 157)
Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edi-lir. Örnekler: (Ceylan 2003a: 25; Ceylan 2003b: 58)
Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri, adların ilk harfleri¬nin de yazılması yoluyla belirtilir. Örnekler: (Ceylan , A. 2003: 46; Ceylan, N. 2003: 27)
Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken, bu kaynakla birlikte alıntının ya-pıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir: Örnek: (Köprülü 1911: 75’ten aktaran; Çelik 1998: 25)
El yazması bir eser kaynak gösterilirken, müellif veya mütercim adından sonra [yz.] kısaltması konmalı, varak numarası örnekteki gibi belirtilmeli ve tam künye kaynakçada göste-rilmelidir. Örnek: (Ahmedî, [yz.] 1410: 7b)
Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açı¬lımı kaynakçada verilmelidir. Örnek: (BCA, Mühimme 15: 25)
Dipnotlar: Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kullanılır ve “DİP¬NOT” komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Ceylan 2015: 15)
Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilme¬lidir.
Kaynakça: Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemeli-dir. Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı kanunundan öncekiler için yazar adı esas alınır.) alfabetik olarak verilmelidir. Eser adları italik yazılmalıdır.
a) Kitap ve kitap niteliğindeki eserler
Yazarın soyadı (büyük harfle), adı (basım yılı), kitabın adı, basıldığı şehir: yayınevi.
Örnek: CEYLAN, Alpaslan (2008), Doğu Anadolu Araştırmaları (Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır) (1998-2008). Erzurum: Güneş Vakfı Yayınları
Eserin hazırlayıcısı, editörü, çevireni varsa, kitap adından sonra parantez içinde aşağı¬daki gibi verilir: Yazarın soyadı, adı, (basım yılı), eserin adı, [hazırlayanın (hzl.), editörün (ed.) veya çevirenin (çev.) adı soyadı], basıldığı şehir, yayınevi.
Örnek: MEVLÂNA (2005), Mesneviden Seçme Öyküler, (hzl. Selim Gündüz Alp), İs-tanbul: Zafer Yay.
Eserin cildi eser adından sonra, kaçıncı baskı olduğu ise yayınevinden sonra belirtilir.
Örnek: KABAKLI, Ahmet (1992), Türk Edebiyatı, C.III, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay., 9. bs.
İki yazarlı eserlerde her iki yazar da verilir. Örnek: ÖZÖN, M. Nihat – DÜRDER, Baha (1967), Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
İkiden fazla yazarlı eserlerde yalnızca ilk yazar belirtilir, diğerleri için “vd.” kısaltması kullanılır. Örnek: AKPOLAT, Kemal – vd. (1960), Sezginin Gücü, İstanbul: Güneş Yay.
Aynı yazara ait birden çok eser kronolojik olarak sıralanır.
Bir yazarın aynı yıl yayınlanan eserlerini ayırt etmek için harfler kullanılır.
Örnek: SÜREYYA, Cemal (1991a), Şapkam Dolu Çiçekle, İstanbul: Yön Yay.; SÜ-REYYA, Cemal (1991b). Üstü Kalsın, İstanbul: Broy Yay.
Kurum yayınlarında, yazar yerine kurumun adı yazılır. Yazarı belli olmayan eserlerde, yazar yeri boş bırakılır ve eser, ilk harfine göre alfabetik sıralamaya girer. Yalnızca editörü veya – 10
hazırlayıcısı belli olan eserlerde aynı uygulama geçerlidir. Ancak eser adından sonra parantez içerisinde editör veya hazırlayıcısının adı ve soyadı belirtilir.
Örnek: T.C. Konya Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2006), Mevlâna Bibli-yografyası, (hzl. Adnan Karaismailoğlu – vd.), Konya: Damla Ofset.
Bölümlerini farklı yazarların oluşturduğu kitaplarda ve ansiklopedi maddelerinde şu ör-nek esas alınmalıdır.
Örnek: AKTAŞ, Şerif (1998), “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kita¬bı, C.III, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 3. bs.
b) Süreli yayınlardaki yazılar
Dergiler: Yazarın soyadı, adı (yıl, ay), “makalenin başlığı”, derginin adı, cilt no, sayısı: sayfa aralığı.
Örnek: CEYLAN, Alpaslan (2002), “Yazılıtaş Horasan”. Çağlayan Aras-I, 14-15.
Gazeteler: Yazarın soyadı, adı (yıl. ay. gün), “yazının başlığı”, gazetenin adı, (varsa) sayfa numarası.
Örnek: TALU, Ercüment Ekrem (1945.01.13), “Vah Velid”, Son Posta: 1,7.
Mülakat ve röportajlarda yazar adı olarak bunları yapan kişiler verilir.
Örnek: UYSAL, Sermed Sami (1954.09.27), “Bayan Münire Dıranas Ahmed Muhib’i Anlatıyor”, Cumhuriyet: 1, 7.
c) Tezler
Yazarın soyadı, adı, (tarihi), tezin başlığı, şehir: üniversite ve enstitü adı: (yayınlanma¬mış lisans/yüksek lisans/doktora tezi).
Örnek: GÜNAŞDI, Yavuz (20013), Karasu Havzasındaki Tarihi ve Arkeolojik Veriler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
d) Bildiriler
Yazarın soyadı, adı, (yıl), “bildirinin başlığı”, sempozyum, panel veya kongrenin adı ve tarihi, düzenleyen kurum, şehir: yayın evi, sayfa no.
Örnek: TEVFİKOĞLU, Muhtar (1989), “Ahmet Muhip Dıranas Üzerine”, I. Ahmet Mu¬hip Dıranas Sempozyumu, 21 Haziran 1989, Sinop Valiliği, Sinop: Sinop Valiliği Yay.: 28-31.
e) İnternetten alınan bilgiler
Yazarın soyadı, adı, (son güncelleme tarihi), “internet belgesinin başlığı”, (erişim tarihi), internet adresi.
Örnek: BOZAN, Mahmut (2014.01.01). “Bölge Yönetimi ve Eğitim Bölgeleri Kavra¬mı”, Erişim tarihi: 2004.01.29,

WRITING RULES
1. Title
In the language in which each article is written, there must be a title in Turkish and English. The title must be short, clear and adequately reflective, written in capital letters and bold, not exceeding fifteen words.
2. Author Name(s) and Address(es)
It must be at the bottom right of the title of the article. The surname must be written in capital letters. The author’s title, institution, e-mail address and Orcid number must be indicated in the footnote. You could get the Orcid number from the link by signing up at https://orcid.org/.
3. Summary and Keywords
The Turkish summary must reflect the purpose, scope and results of the study. The abstract must be at least one hundred and a maximum of three hundred words. Turkish keywords consisting of at least three and at most eight words must be written under one line of the abstract. In addition, the abstract, title and keywords must be in English, as well. Articles written in a foreign language must include titles, abstracts and keywords in the written language, Turkish and English.
4. Main Text
Articles are preferred to be written not exceeding 40 pages using IBM compatible computer and Microsoft Word software program. Page structure must be adjusted in A4 size, with 3 cm margins on the right, left, top, and bottom, with 1.5 line spacing, aligned on both sides. The space between, before and after paragraphs must be adjusted as 6 pt. The page number must be placed in the middle bottom of the page. Times New Roman fonts must be used in the article in 12 font size. Paragraph heads must be adjusted to be 1 cm. Punctuation marks must be written adjacent to the words before them. One letter space must be left after these marks.
The study must comply with grammar rules. In the article, the latest TDK Spelling Guide must be taken as a basis in the use of punctuation marks, in the writing of words and abbreviations, a clear and simple way of expression must be followed, and unnecessary information that goes beyond the scope and purpose must not be included. In preparation of the article, valid scientific methods must be followed, and the information such as the subject of the study, its purpose, scope, the reason for the preparation, etc. must be given in a sufficient and orderly manner.
An article must contain abstracts, sections of the main text, bibliography and annexes (if any). Whether to use titles such as “Introduction” and “Conclusion” depends on the type of study and the need of the subject. But the article must have a conclusion paragraph. The “conclusion” must be in accordance with the purpose and scope of the research and must be given in outline and clearly. Issues not mentioned in the text must not be included in the “conclusion”. Main, intermediate and subheadings could be used to provide a certain order.

About

You may also like...

One thought on “Yazım Kuralları

Your email will not be published. Name and Email fields are required