Mimar Sinan Bibliyografyası

Afet İnan, Mimar Koca Sinan, 1956, 1968.

Ahmed Refik, Mimar Sinan, Kanaat K., İstanbul 1931.

Ahmed Refik, Türk Mimarları, İstanbul 1936.

Akurgal, Ekrem, “Sanat Tarihi Bakımından Sinan”, DTCF dergisi, 4, 1944.

Arseven, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, 5 cilt, MEB, Ankara 1983.

Aslanapa, Oktay, Edirne’de Osmanlı Devri abideleri, 1949.

Ayvansarayi Hüseyin, Hadikatül cevami, Matbaai Amire, 1281.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, Fatih Devri Mimarisi, 1953.

Barkan, Ömer Lütfü, Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı (1550-1557), 2 cilt, Ankara 1972, 1979.

Boyar, Ali Sami, Ayasofya, 1943.

Çeçen, Kazım, Mimar Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri, İSKİ, İstanbul 1988.

Çeçen, Kazım, “Sinan’ın Köprü ve Su kemerleri”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, istanbul 1988.

Çeçen, Kazım, “Sinan’ın Yaptığı Köprüler”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul 1988.

Çetintaş, Sedat, “Minarelerimiz”, Güzel Sanatlar, c.2, S.4, 1952.

Çetintaş, Sedat, Türk mimari anıtları-Osmanlı devri, 2 cilt, 1946-52.

Danişmend, İsmail H., İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1948.

Elyazmaları, Topkapı Sarayı Müzesi arşivi, no. D. 1461/3.

Erdem, Sadık, Sai Çelebi-Tezkiretül Bünyan, Binbirdirek Y., İstanbul 1976.

Evliya Çelebi, Seyahatname, Topkapı Sarayı K., Bağdad 304.

Halil Edhem, Camilerimiz, 1933.

Konyalı, İbrahim Hakkı, Mimar Koca Sinan, 1948.

Koca, İnan Ziya, Mimar Sinan, 1929.

Koçu, Reşat Ekrem, İstanbul Ansiklopedisi, 1958, 1973.

Kuban, Doğan, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, Tarih Vakfı, İstanbul 1997.

Kuban, Doğan, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, YKY, İstanbul 2004.

Kumbaracılar, İzzet, İstanbul Sebilleri, 1938.

Kuran, Aptullah, “Tezkerelerde Adı Geçen Sinan Eserlerinin Yapı Türlerine Göre Alfabetik Listesi”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, Vakıflar, İstanbul 1988.

Meriç, Rıfkı Melül, Mimar Sinan-Hayatı Eseri 1. Mimar Sinan’ın Hayatına Eserlerine Dair Metinler, TTK, Ankara 1965.

Orgun, Zarif, “Sinan’a ait bir yeni vesika”, Arkitekt, 6, 1941.

Öz, Tahsin, İstanbul Camileri, I-II, TTK, 3. bs., 1997.

Pakalın, M. Zeki, Osmanlı Tarih ve Deyimleri Sözlüğü, 3 cilt, MEB, İstanbul 1983.

Saatçi, Suphi, Sai Çelebi-Tezkiretül Bünyan, İstanbul 1989.

Sai Mustafa Çelebi, Yapılar Kitabı-Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül ebniye (mimar sinan’ın anıları) tıpkıbasım ve çevriyazı, eleştirel basıma haz. Hayati Develi, günümüz diline akt. Hayati Develi-Samih Rifat, önsöz Doğan Kuban, Koçbank, İstanbul 2002.

Sönmez, Neslihan, “Osmanlı Mimarlığında Kullanılan Uzunluk Ölçü ve Birimleri”, Osmanlı,Yeni Türkiye, ankara 1999.

Sönmez, Zeki, Mimar Sinan ile İlgili Tarihi Yazmalar Belgeler, MSÜY, istanbul 1988.

Şeşen, Ramazan, “Mimar Sinan ile İlgili Yazmalar”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Y., İstanbul 1988.

Tanışık, İbrahim Hilmi, İstanbul Çeşmeleri, 2 cilt, 1943-45.

Turani, Adnan, Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi K., 11. bs., Haziran 2006.

Uzunçarşılı, İsmail H., Osmanlı Tarihi, TTK, ankara 1988.

Yerasimos, Stefanos, Süleymaniye, YKY, İstanbul 2002.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required