Türk Mitolojisi ve İkonografisi Bibliyografyası

AÇA, M., “Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme Ve Alp Kavramı Üzerine Bazı Yeni Yaklaşım Denemeleri”, Milli Folklor, Sayı: 6(48), 2000, s. 5–17.
AKSEL, M., “Yazı Resminde Aslan Suretleri”, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı: 202, 1966, s. 4068–71.
ALEKSEYEV, N. A., Rannie Formı Religii Tyurkoyazıçnıh Narodov Sibiri, Novosibirsk, 1980
ALEKSEYEV, N. A., Schamanismus der Türken Sibiriens, Hamburg, 1987
ALFÖLDİ, A., “Türklerde Çifte Krallık”, II. Türk Tarih Kongresi, 20–25 Eylül 1937, İstanbul, 1943, s. 507–519.
ANDERSEN, J. G., “Hunting Magie in the Animal Style”, Bull. Of the Museum of Far Eastern Antiquities, Sayı: 4, Stockholm, 1932, s. 221–317.
ANONİM, Nevruz ve Renkler, (Haz. S. Tural, E. Kılıç), Ankara, 1996
ASLANAPA, O., “Türklerde Arma Sanatı”, Türk Kültürü, Sayı: 16, Ankara, 1964, s. 40–47.
ASLANAPA, O., “Türk Halılarında Hayvan Postu Motifleri”, Fuat Köprülü Armağanı, İstanbul, 1955, s. 30–37.
ATASOY, N., “Minyatürlerde Türk Büyükleri ve Alp Arslan”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2, 1971, s. 59–64.
BALİNT, C., “VI-VIII. Yüzyıllarda İç Asya ve Orta Asya’daki Türk Tipi Arkeoloji Anıtları”, Türk Kültürü Araştırmaları, Dr. Emel Esin’e Armağan, Anakara, 1986, s. 7–32.
BANG, W., “Die Legende von Oghuz Qaghan”, Sitzungsberichtte der Preu Bischen Akademie der Wiss, 1932, s. 683–724.
BARTHOLD, W., Zwölf Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens, Hildesheim, 1962
BARTHOLD, W., Historie des Turcs d’Asie Centrale, Paris, 1945
BARTHOLD, W., Four Studies on the History of Central Asia, Leyde, 1958
BAŞGÖZ, İ., “Dream Motif in Türkish Folk Stories and Shamanistic Initiation”, Asian Folklore Studies, Sayı: 18,  1967, s. 1–18.
BAŞGÖZ, İ., “The Structure of the Turkish Romances”,  Folklore Today, Bloomington, 1976, s. 11–23.
BAŞGÖZ, İ., “The Epic Traditien Amog Turkic Peoples”, Heroic Epic and Saga an Introduction to the World’s Great Folk Epics, Bloomington, 1978, s. 310–335.
BAŞGÖZ, İ., “Epithet in a Prose Epic: The Book of My Grandfather Korkut”, Studies in Turkish Folklore, Bloomington, 1978, s. 2545.
BAYRAM, M., “Ahi Evren Hakkındaki Yılan (Evren-Ejder) Efsanelerinin Ortaya Çıkışı”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt: II, Ankara, 1986, s. 75–80.
BAZIN, L., Les Sytemes Chronologiques Dans le Mondre Turc Ancien, Budapeşte, 1991
BİLİCİ, K., “Anadolu Taş Tezyinatında Hayvan Uslubu”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, Sayı: 2, s. 19–27.
BLOCHET, E., Bibliotheque Nationale: Catalogue des Manucrits Turcs, Paris, 1932–33
CARTER, D., The Symbol of the Beast, The Animal Style of Eurasia, New York, 1957
CICHOCKI, D., “Türk Mitolojisinde Kurt Ana Semboline Dair”, Türk Dünyası Araştırmaları, 37, 1985, s. 117–130.
CUMAKUNOVA, G., “Kırgızların Nooruz Kutlamalarında Eski Türk İnançlarının İzleri”, Türk Dünyasında Nevruz –Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri (18–20 Mart 1999 Elazığ), s. 75–80.
ÇAYCI, A., Anadolu Selçuklu Sanatı’nda Gezegen ve Burç Tasvirleri, Ankara, 2002
ÇAYCI, A., “Berlin Müzesi’ndeki Stuko Parçasının Kozmolojik Yorumu”, Ortaçağda Anadolu Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan, Ankara, 2002, s. 157–165.
ÇORUHLU, Y., “Uygur Sanatı’nda Lotus”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 61, Ağustos 1989, s. 107–127.
ÇORUHLU, Y., “Leningrad Hermitage Müzesi ve Türk Sanatı”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’e Armağan, Sayı: 65, Nisan 1990, s. 283–302.
ÇORUHLU, Y., “Kültigin’in Baş Heykelinin İkonografik Bakımından Tahlili”, MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, İstanbul,1991, s. 118–138
ÇORUHLU, Y., Türk Sanatının ABCsi, İstanbul, 1993
ÇORUHLU, Y., “Türk Sanatında Görülen Hayvan Figürlerine “Gök ve Yer” Sembolizmi Açısından Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 87, 1993, s. 17–42.
ÇORUHLU, Y., Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, İstanbul, 1995
ÇORUHLU, Y., “Lotus İkonografisi ve Uygur Sanatında Lotus”, Uluslar arası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4–7 Eylül 1989 Ankara, Ankara, 1997, s. 155–168.
ÇORUHLU, Y., Türk Mitolojisinin ABC’si, İstanbul, 1988
DAVLETOV, T., “Hakas Türklerinin Geleneksel İnancı Kamlık (Şamanlık) Dünü ve Bugünü”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Sayı: 22, Ankara, 2002
DEMİRİZ, Y., “Osmanlı Keramik ve Çini Sanatında Gül Terminolojisi ve Tanımı”, Prof. Dr. Şerare Yetkin Anısına Çini Yazıları, İstanbul, 1996, s. 47–52.
DİYARBEKİRLİ, N., Hun Sanatı, İstanbul, 1972
DİYARBEKİRLİ, N., “Peçenek Hazinesi ve Türk Sanatı’nın Çeşitli Kıtalarda Gelişen Ortak Nitelikleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4–5, İstanbul, 1974, s. 395–428.
DİYARBEKİRLİ, N., “Kazakistan’da Bulunan Esik Kurganı”, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, İstanbul, 1973, s. 291–304.
DİYARBEKİRLİ, N., “Orhun’dan Geliyorum”, Türk Kültürü, Sayı: 198–199, 1979, s. 1–64.
DİYARBEKİRLİ, N., “Pazırık Halısı”, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt: 32, 1984, s. 1–8.
DURAN, R., “Osmanlı Devri Mimarlık Abidelerinde Tezyini Unsur Olarak Nevruz Çiçeği Motifi”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 4–8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt: III, Kısım: II, Ankara, 2002, s. 1247–1254.
DURAN, R., “Türk Süsleme Sanatlarında Motif ve Kompozisyonların Kültürel Kaynakları: Mitler ve Destanlar Üzerine”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, Konya, 2002, s. 151–168.
ELÇİN, Ş., “Wort und Begriff Destan in Türkischen”, Der Orient in der Forschung Festshrift für Otto Spies, Wiesbaden, 1967, s. 147–157.
ELIADE, M., Mitlerin Özellikleri, (Çev: S. Rifat), İstanbul, 2001
ELIADE, M., İmgeler, Simgeler, Ankara, 1992
ELIADE, M., Le Chamanisme et les Techiniques Archaiques de l’extese, Paris, 1964
ELIADE, M., Dinler Tarihi Sözlüğü, İstanbul, 1997
ELIADE, M., Şamanizm, (Çev: İ. Birkan), İstanbul, 1999
ERDELYI, I., “Avar Sanatı”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Cilt: II, İstanbul, 1972, s. 74–110
ERGİN, M., Orhun Abideleri, İstanbul, 1970
ERGİN, M., Dede Korkut Kitabı, İstanbul, 1996
ERGUN, M., Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, Cilt: I-II, Ankara, 1997
ERGUN, M.-İBRAHİMOV, G., Başkurt Halk Destanları, Ankara, 2000
ERTUĞRUL, Ö., “Anadolu Kültüründe Burçlar”, Türkiyemiz, 60, 1990, s. 14–23.
ESİN, E., Antecedents and Development of Buddhist and Manivhean Turkish Art in Eastern Turkestan and Kansu, İstanbul, 1967
ESİN, E., “İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı” Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Cilt: II, İstanbul, 1972, s. 186–243.
ESİN, E., “Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı (Doğu Türkistan ve Kansu’da), Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Cilt: II, İstanbul, 1972, s. 311–416.
ESİN, E., İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul, 1998
ESİN, E., Türkistan Seyahatnamesi, Ankara, 1959
ESİN, E., “Eurasia Göçebelerinin Sanatının ve İslamiyetten Evvelki Türkistan Sanatının Türk Plastik ve Tersimi Sanatları Üzerindeki Bazı Tesirleri”, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi Ankara 1959, (Kongreye Sunulan Tebliğ) Ankara, 1962
ESİN, E., “Bağdaş ve Çökme, Türk Töresinde İki Oturuş Şeklinin Kadim İkonografisi”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: 3, İstanbul, 1970, s. 231–241.
ESİN, E., The Cosmic of the Dracontine Arch and Apotropaic Mask in Turkish Symbolism, Aarp 4. December 1973
ESİN, E., “Selçuklu Sanatı Evren Tasvirinin Türk İkonografisinde Menşeleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, 1969
ESİN, E., “Kuşcı” Türk Sanatında Atlı, Doğancı İkonografisi Hakkında”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: VI, İstanbul, 1976, s. 411–452.
ESİN, E., “Türk-İslam Mimarisinin Türkistan’daki İlk Abideleri”, Türk Dünyası, Cilt: 2, Ankara, 1966, s. 1–10.
ESİN, E., “The Hunter Prince in Turkish İconography” Die Jagd bei den altaischen Völkern, Altaische Forschungen, 16, Wiesbaden 1968,s. 18–77.
ESİN, E., “The Hierarchy of Sedent Postures in Turkish Iconography”, Kunst Des Orients, VII, 1971, s. 1–29.
ESİN, E., Türk Kozmolojisi, İstanbul, 1979
ESİN, E., Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul, 2004
ESİN, E., “Türk Sanatında Alp Şahsiyetinin Görünüşü”, Türk Yurdu, Sayı: 82, Ankara, 1969, s. 770–794.
ESİN, E., “Evren, Selçuklu Sanatında Evren Tasvirinin Türk İkonografisinde Menşeleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Ankara, 1969, s. 161–182.
ESİN, E., “İslamiyetten Evvelki Türk İkonografisinde Ay-Güneş-Yıldız”, VII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1970, s. 16–17.
ESİN, E., “Böri”, Bozkurt, İstanbul, 1972, s. 8–12.
ESİN, E., Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul, 2001
ETTINGHAUSEN, Richard, Studies in Islamic Iconography The Unicorn, Washington, 1950
FETTİCH, Nandor, “Hunların Arkeolojik Hatıraları”, Attila ve Hunları, (Çev: Ş. Baştav), Ankara, 1982, s. 195–225.
GABAİN, A. von, “Inhalt ud Magishe Bedeutung der Alttürkischen Inschriften”, Anthropos, Sayı: 48, 1953, s. 537–556
GABAİN, A. von, Turkologie: Handbuch der Orientalistik, Leiden, 1963
GABAİN, A.von, “Renklerin Sembolik Anlamları”, (Acta Orientalia Hung T., XV. 1-3, 1962: Türkçe Tercümesi: Sevil Tezcan) Türkoloji Dergisi, Cilt: 3, Ankara 1968, s. 107-113.
GALİMA, M.-CORAYEFF, M., Turan’ın Alp Kızları/İpekyolu Efsaneleri, İstanbul, 2001
GENÇ, R., Türk İnanışları İle Milli Geleneklerinde Renkler ve Sarı Kırmızı Yeşil, Ankara, 1997
GENG, S.- ORAZBAYOĞLU, M., Turki Ulttarning Tarihi Dastani Oğuznama, Beijing, 1986
GÖKALP, Z., Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1341
GÖKÇİĞDEM, E., “Selçuklu Figürlü Süslemelerine Konu Yönünden Bir Yaklaşım: Bir Grup Pirinç Şamdan Üzerinde Görülen Dans Eden Figürler”, Sanat Tarihi Defterleri, 2, İstanbul, 1998, s. 49–68.
GÖKYAY, O. Ş., Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul, 1973
GRONBECK, K., “İç Moğalistan’da Türk Yazıtları”, Belleten, Sayı: 31, Ankara, 1944, s. 457–460.
GROUSSET, R., Bozkır İmparatorluğu, Attila/Cengiz Han/Timur, (Çev: M. Reşat Uzmen), İstanbul, 1980
GUMİLEV, L. N., Drevnie Tyurki, Moskova, 1967
GÜLENSOY, T., Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları, İstanbul, 1989
HAMBLY, G.- vd., Central Asia, London, 1969
HAMILTON, J. R., “Touz Oguz et On-Uygur”, Journal Asiatique, Sayı: 1, 1962
HARVA, U., Die Religiösen Vorstellungen der Altaischen Völker, Helsinki, 1938
HATTO, A. T., “Manas”, The Encyclopacdia of Islam, Cilt: VI, Leiden, 1987, s. 370–371.
HATTO, A. T., The Manas of Wilhelm Radloff, Wiesbaden, 1990
HEYET, C., “Eski Türklerde Takvim ve Nevruz Bayramı”, Türk Dünyasında Nevruz –Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri (18–20 Mart 1999 Elazığ), s. 157–160.
ISSA, A. M.- TAHAOĞLU, T. Ö., Islamic Art: Common Principles, Forms and Themes, Damascus, 1989
İNAL, G., “Susuz Handaki Ejderli Kabartmanın Asya Kültür Çevresindeki Yeri”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: IV, 1971, s. 153–184.
İNAL, G., Başlangıcından 14. Yüzyıla Kadar Türk-İslam Tasvir Sanatı, (Basılmamış Doçentlik Tezi), Ankara, 1968
İNAN, A., “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: IV, 1952
İNAN, A., “Altay Dağlarında Bulunan Eski Türk Mezarları”, Belleten, Cilt: XI, Ankara, 1947, s. 569–570.
İNAN, A., Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara, 2000
İNAN, A., “Türk Boylarında Dağ, Ağaç ve Pınar Kültü”, Reşit Rahmeti Arat İçin, Ankara, 1966
İNAN, A., “Tuğ-Bayrak (Sancak)”, Türk Kültürü, Sayı: 46, Ankara, 1966, s. 71–75.
İNAN, A., “Bayrağımız ve Ay-Yıldız Nakşı” T.O.E.M., Sayı: 46, s. 196.
İNDİRKAŞ, Z., “Türk Kültüründe Bir Hükümdarlık Simgesi: Kadeh”, Uluslar arası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan 10–13 Ekim 2001, İzmir, 2002, s. 353–360.
İZGİ, Ö., “Turfan Uygurları Kültürü Hakkında Bazı Düşünceler”, Uluslar arası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4–7 Eylül 1989 Ankara, Ankara, 1997, s. 51–58.
JETTMAR, K., Art of the Steppes, Methuen-London, 1967
JETTMAR, K., “İlk Türklerin Arkeolojisi”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Cilt: II, İstanbul, 1972, s. 7–9.
JIMMUNSKY, V. M., “Sirderya Boyunda Oğuzlara Dair İzler”, (Çev: İ. Kaynak), Belleten, Sayı: XXV, 1961, s. 471–483.
JIRMUNSKİY, V. M., Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos, Lenigrad, 1974
JISL, L., “Kül Tigin Anıtında 1958’de Yapılan Arkeoloji Araştırmalarının Sonuçları”, Belleten, Cilt: XXVII/107, Ankara, 1963, s. 387–410.
KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1986
KARAMAĞARALI, B., Ahlat Mezar Taşları, Ankara, 1972
KARAMAĞARALI, B., “İç içe Daire Motiflerinin Mahiyeti Hakkında”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırma, Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993
KARRIYEV, B. A., Epiçeskie Skazaniya o Ker-oğlı u Tyuko Yazıçnıh Narodov, Moskova, 1968
KAŞGARLI MAHMUD, Divan ü Lûgat-it-Türk Tercümesi, (Çev: B. Atalay), Cilt: I-III, Ankara, 1985–86
KIRZIOĞLU, F, M., Dede-Korkut Oğuznameleri, Ankara, 2000
KİREYEV, A. N., “O Başkirskoy Skazke Alpamışa i Barsın-Hılu”, Çiçerov, Zarif, 1959, s. 187–196.
KLYAŞTORNIY, S. G., Dreventyurkskie Runiçeskie Pamyatniki Kak Istoçnik po Istorii Sredney Azii, Moskova, 1964
KOŞAY, H. Z., “Etnografya Müzesindeki Nazarlık, Muska ve Hamailer”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: 1, 1956, s. 86–90.
KÖKSAL, H., Battalnamelerde Tip ve Motif Yapısı, Ankara, 1984
KÖPRÜLÜ, F., “Bayrak”, İslam Ansiklopedisi, C.II, s. 416.
KÖROGLI, H., Oguzskiy Geriçeskiy Epos, Moskova, 1976
KÖSOĞLU, N., Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, İstanbul, 1997
KÜÇÜKAŞÇI, M. S., “Kâbe Sembolizmi”, Sanat ve İnanç, İstanbul, 2004, s. 91–104.
LETHABY, W. R., Architecture Mysticism and Myth, Newyork, 1975
LEWİS, G., The Book of Dede Korkut, Middlesex, 1974
LİGETİ, L., Bilinmeyen İç Asya, (Çev: S. Karatay), Ankara, 1986
LİPEC, R. S., Obrazı Batıra i Ego Konya v Tyurko-Mongolskom Epose, Moskova, 1984
LÜDERS, H. Zur Geschichte und Geographia von Ost Turkestan, Berlin, 1922
MALİNOWSKİ, B., Myth in Primitive Society, New York, 1926
MAMAY, Y., Manas, Urumçi, 1984
MARTYNCEV, A. E., “O Formah Parallelizma v Tyurkskom Stihe”, Sovetskaya Tyurkologiya, Sayı: 5, 1976, s. 43–48
MELİKOFF, I., La Geste de Melik Danişmend: Etude Critique du Danismendname, Paris, 1960
MİYASOĞLU, M., Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1999
MÜLAYİM, S., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler –Selçuklu Çağı, Ankara, 1982
MÜLAYİM, S., “Rumi Motifinin Zoomorfik Kökeni Hakkında”, Uluslar arası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4–7 Eylül 1989 Ankara, Ankara, 1997, s. 177–182.
MÜLAYİM, S., Değişimin Tanıkları, İstanbul, 2000
NASR, S. H., İslam Kozmolojisi Öğretilerine Giriş, (Çev: N. Şişman), İstanbul, 1985
NECATİGİL, B., 100 Soruda Mitologya, İstanbul, 2005
OCAK, A. Y., Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul, 2000
OCAK, A. Y., Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul, 1983
OĞUZ, M. Ö., “Boz Atlı Hızır ve Ren Geyikli Noel Baba”, Türk Dünyasında Nevruz –Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri (18–20 Mart 1999 Elazığ), s. 239–244.
ORKUN, N. O., Eski Türk Yazıtları, Ankara, 1994
ÖGEL, B., Türk Mitolojisi I, MEB Yayınları, İstanbul, 2001
ÖGEL, B., Türk Mitolojisi II, MEB Yayınları, İstanbul, 2001
ÖGEL, B., Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, MEB Yayınları, İstanbul, 2001
ÖGEL, B., Türk Kültürünün Gelişme Çağları II, MEB Yayınları, İstanbul, 2001
ÖGEL, B., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre), Ankara, 1998
ÖGEL, B., Türk Mitolojisi, Cilt: I/II, Ankara, 1998
ÖGEL, S., Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, Ankara, 1966
ÖGEL, S., Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul, 1986
ÖGEL, S., “Selçuklu Sanatında Çift Gövdeli Arslan Figürü”, Belleten, Cilt: XXVI, Sayı: 103, Ankara, 1962, s. 529–536.
ÖGEL, S., “Türk Heykelciliğinde İnsan Figürü”, Türk Kültürü, Cilt: 1, Ankara, 1963
ÖNDER, M., “Konya’da Selçuklu Devri Alaiyye Darüş-şıfası Yerinde Yeni Bulunan Ejder Sembolü”, Uluslar arası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongre Bildirileri, Ankara, 1997, s. 190–197.
ÖNDER, M., Anadolu Efsaneleri, Ankara, 1966
ÖNEY, G., Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara, 1978
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuklu Sanatında Hayat Ağacı Motifi”, Belleten, Sayı: XXXII, Ankara, 1968, s. 25–50.
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuk Mimarisinde Aslan Figürü”, Anatolia, Sayı: XIII, 1971, s. 1–64.
ÖNEY, G., “Selçuk Mimarisinde Figürlü Kabartma ve Heykel”, Sanat Dünyamız, Sayı: 6, 1976, s. 2–11.
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuklu Sanatında Balık Figürü”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: 2, 1966–68, s. 142–159.
ÖNEY, G., “Niğde Hüdavent Hatun Türbesi Figürlü Kabartmaları”, Belleten, Cilt: XXXI, Sayı: 122, Ankara, 1967, s. 143–167.
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuk Sanatında Hayat Ağacı Motifi”, Belleten, Cilt: XXXII, Sayı: 125, Ankara, 1968, s. 25–50.
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuklu Sanatında Balık Figürü”, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul, 1968, s. 142–169.
ÖNEY, G., “Artuklu Devrinden Bir Hayat Ağacı Kabartması Hakkında”, Vakıflar Dergisi, Sayı: VII, İstanbul, 1968, s. 117–125.
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuklularında Heykel, Figürlü Kabartma ve Kaynakları Hakkında Notlar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Ankara, 1969, s. 187–197.
ÖNEY, G., Anadolu’da Selçuklu Geleneğinde Kuşlu, Çift Başlı Kartallı, Şahinli ve Arslanlı Mezar Taşları, Vakıflar Dergisi, Sayı: VIII, Ankara, 1969, s. 283–301.
ÖNEY, G., “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atlı Av Sahneleri”, Anatolia, Sayı: XI, Ankara, 1967, s. 121–159.
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuk Sanatında Ejder Figürleri”, Belleten, Cilt: XXXIII, Sayı: 130, Ankara, 1969, s. 193–216.
ÖNEY, G., Anadolu Selçuk Mimarisinde Boğa Kabartmaları”, Belleten, Cilt: XXXIV, Sayı: 133, Ankara, 1970, s. 83–120.
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuk Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal”, Türk Tarih Kurumu, Malazgirt Anma Yıllığı, Ankara, 1972, s. 139–172.
ÖNEY, G., “Bir Grup Selçuklu Seramiğinde İnsan Tasviri”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, Say: II, İzmir, 1983, s. 86–105.
ÖNEY, G., “12.-13. Yüzyıl Anadolu Cam İşçiliğinde Kadeh”, I. Ululararası Anadolu Cam Sempozyumu 26–27 Nisan 1988, İstanbul, 1990, s. 64–60.
ÖNEY, G., “Erzurum Çifte Minareli ve Yakutiye Medreselerinin Portallerinde Yer Alan Hayat Ağacı Tasvirinin Kökeni ve Sembolik Değerlendirilmesi”, Müze, Ankara, 1990, s. 24–33
ÖNEY, G., “Anadolu Selçuklu Saray ve Kervansaray Kalelerinde Figür Dünyası ve Semboller”, P-Sanat, Kültür ve Antika Dergisi, Sayı: 5, İstanbul, 1997, s. 50–65.
ÖNEY, G., “Selçuklu Seramik Sanatında Çıplak Sevgili”, P-Sanat, Kültür ve Antika Dergisi, Sayı: 18, İstanbul, 2000, s. 72–73.
ÖNEY, G., “Selçuklu Figür Dünyası”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, (Ed. Doğan Kuban), İstanbul,
ÖZME, A., “İslami Sikkelerde Çift Başlı Kartal Figürleri”, Uluslar arası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan 10–13 Ekim 2001, İzmir, 2002, s. 461–468.
PEKER, A. U., “Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler”, I-II. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1993
PINARBAŞI, S. Ö., “Taht Tiplerinin Oluşmasında İnançların Etkisi”, Sanat ve İnanç, İstanbul, 2004, s. 73–84.
RADLOFF, W., Sibirya’dan, İstanbul, 1994
RASONYI, L., Tarihte Türklük, Ankara, 1996
REICHL, K., Türk Boylarının Destanları, (Çev: M. Ekici), Ankara, 2002
RICE, T. T., Ancient Arts of Central Asia, London, 1965
ROUX, J. P., “Türk Göçebe Sanatının Dini Bakımdan Anlamı”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Cilt: II, İstanbul, 1972, s. 74–108.
ROUX, J. P., La Religion des Turces et des Mongols, Paris, 1984
ROUX, J. P., Orta Asya Tarih ve Uygarlık, İstanbul, 2001
RUDENKO, S. I., Kultura Naseleniya Gornogo Atlaya v Skiskoye Vremya, Moskova, 1953
SAKAOĞLU, Saim, “İnsan Asıllı Kuş Efsaneleri”, Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler, Sayı: 1, Ankara, 1985, s. 450–456.
SAKAOĞLU, Saim, Dede Korkut Kitabı, İncelemeler-Derlemeler-Aktarma, Konya, 1998
SARIKARTAL, Ç. K., Ortaçağ İslam Dünyasında Hükümdar İmgesi, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1995
SCHUYLER, E., Turkestan, Londra, 1965
SEVGEN, N., “Anadolu’da At ve Koyun Motifli Mezar Taşları”, T.M.O. Dergisi, C: 1, Sayı: 1, 1955, s. 15–21.
SEYİDOĞLU, B., “Mit, Masla, Lejand”, Türk Folklor Araştırmaları, Cilt: XVII (338), 1997, s. 8055–8056
SURAZAKOV, S. S., Altaiskiy Geroiçeskiy Epos, Moskova, 1985
SÜMER, F., Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, İstanbul, 1980
SÜMER, F.-UYSAL, E., The Book of Dede Korkut: A Turkish Epic, Austin, 1972
ŞAPOLYA, E. B., Türk Efsaneleri, İstanbul, 1966
ŞÇERBAK, A. M., Oguz-name. Muhabbat-name. Pamyatniki Drevne-Uygurskoy i Starouzkskoy Pistmennosti, Moskova, 1961
TANYU, H., Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara, 1967
TANYU, H., “Türklerde Ateşle İlgili İnançlar”, I. Uluslar arası Türk Folklor Kongresi, Cilt: IV,
TEHMASİB, M. H., “Efsanevi Guşlar”, Veten Uğruna, Sayı: 5, 1945, s. 93–102.
TEZCAN, H.-TEZCAN, T., Türk Sancak Alemleri, Anakara, 1992
TOGAN, Z. V., Oğuz Destanı, İstanbul, 1982
TRYJARSKİ, E., “Orhun Türklerinin Abidelerine Dair”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, Cilt: II, İstanbul, 1972, s. 29–34.
TURAL, S., “Nevruz ve Türklerde Renkler Üzerine”, Türk İnanışları İle Milli Geleneklerinde Renkler ve Sarı Kırmızı Yeşil, 1997 Ankara
TURAN, O., Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul, 1941
TURAN, O., “Satuk Bugra Han Menkıbesi ve Tarih”, Selçuklular ve İslamiyet, 1980, s. 245–308.
URAZ, M., Türk Mitolojisi, İstanbul, 1967
ÜLKEN, H. Z., “Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri”, İFD, XVII, 1969
ÜLKÜTAŞIR, M. Ş., “Türklerde Ağaç Kültü”, Halk Bilgisi Haberleri, Sayı: 83, 1938
ÜNVER, A. S., “Çiçek Tarihimizde Türk Motifleri”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: 9, 1966, s. 5–12.
VAMBERY, H., Das Türkenvolk m Seinen Ethnologischen und Ethnographischen Beuehungen, Leipzig, 1885
VERBİTSKY, V. I., Altayskie İnorodzu, Moskova, 1893
YETİŞ, K., “Destan”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 9, İstanbul, 1944, s. 202.
YETKİN, Ş., “Konya’da Bulunan Kanatlı At Figürlü Kabartma ve Anadolu Türk Sanatındaki Yeri”, İÜEF Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul, 1981, s. 367–380.
YETKİN, Ş., “Hacı Bektaş Tekkesi Müzesinde Bulunan Figürlü Teber”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: 11, İstanbul, 1982, s. 177–188.
YETKİN, Ş., “İznikli Balıklar”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2/6, 1989, s. 21–25.
YETKİN, Ş., “Bazı Selçuklu ve Beylikler Devri Taş Süslemelerindeki Figürlü Plastikle İlgili İkonografik Yorumlar”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar-Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, s. 595–604.
YETKİN, Ş., “Türk Sanatında Güneş-Ay-Yıldız”, Türk ve Japon Sanatında Bazı Motifler Sempozyumu (7 Aralık 1992 İstanbul), Baskıda
YOLOĞLU, G., “Tabiat Kültü Ateş, Nevruz ve Şamanizm”, Türk Dünyasında Nevruz –Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri (18–20 Mart 1999 Elazığ), s. 391–400.
YUGUŞEVA, N., “Altay Şamanlığı Konusunda Notlar”, Türk Dünyasında Nevruz –Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri (18–20 Mart 1999 Elazığ), s. 479–484.
YUGUŞEVA, N., “Altaylarda Kamlık (Şamanlık) İnancı ve Anadolu’daki Yansımaları”, Uluslar arası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, Ürgüp (23–28 Ekim 2000), Ankara, 2001, s. 919–920.
YUSUF HAS HACİB, Kutadgu Bilig, (Haz. F. Silahdaroğlu), Ankara, 1996

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required